ارز صادراتی

صادرات به عراق و افغانستان

/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

صادرات به عراق و افغانستان ، با افزایش نرخ تورم در ایران و همچنین افزایش تحریم ها بر علیه ایران کشور های که توانایی برقراری ارتباط با ما را دارند . بسیار زیاد است . یکی از کشور های عراق و افغانستان می باشد .ارتباط ایران با این دو کشور در خال حاضر خوب است . با اختلاف نرخ ارزی و پایین آمدن نرخ ارز در ایران به تبع رقم کالاها در ایران بسیار ارزان تر شده است .بنابراین تمایل شرکت های خارجی تمایل به خرید از ایران را دارند.